Inspektor
Pińczów
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała. Pracownik wykonuje czynności głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz przemieszczaniem się po terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym,
- Obiekt jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych do wysokości pierwszej kondygnacji
- Stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę wypłaty należności pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz prowadzenie stosownej ewidencji w celu prawidłowego realizowania zadań finansowych, sporządzanie list dodatkowych należności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
 • Sporządzanie wykazów dodatkowych należności za zwrot kosztów stawiennictwa świadków do prowadzonych postępowań przygotowawczych.
 • Obsługiwanie systemu PŁATNIK - zgłaszania, wyrejestrowania funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz ich rodzin w ZUS.
 • Opracowywanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym.
 • Prowadzenie dokumentacji i naliczeń dot. zwrotu kosztów dojazdu oraz sporządzanie listy w systemie SWOP PŁACE.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie list dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników cywilnych.
 • Rozliczanie funkcjonariuszy z mandatów karnych gotówkowych oraz obsługiwanie systemu PUE Mandaty.
 • Obsługa SWOP KADRA w zakresie ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Działoszycach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach w komórkach finansowych
 • znajomość podstawowych przepisów z ustaw : Ustawy Budżetowej, Finanse Publiczne, Zamówienia Publiczne, Ustawa o Policji,
 • umiejętność sprawnego dokonywania obliczeń, dokonywania analiz,
 • obsługa komputera i programów: płacowy, Word, Excel,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach w komórkach finansowych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
  ul. Floriańska 4
  28 – 400 Pińczów
  Z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta na stanowisko inspektora w Zespole do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia KPP w Pińczowie”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3.282,02 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego).

W liście motywacyjnym należy podać stanowisko. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, w zakładce „Praca w Policji”.
O terminowości wpływu oferty do Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans wszystkie aplikacje są rozważone z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg. obowiązujących przepisów w Komendzie Powiatowej Policji w Pińczowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu – 47 8053214.
Zatrudnienie nowego pracownika w KPP w Pińczowie może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne’.
Inspektor
Pińczów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna