Inspektor
Żyrardów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw orzecznictwa administracyjnego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), kontakty interpersonalne. Możliwość korzystania w budynku z windy. Możliwa praca w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • bezpośredni kontakt z interesantami, uczestnikami procesu budowlanego
 • archiwizacja akt spraw, obsługa kancelaryjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne budowlane lub na kierunku administracja lub prawo
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane, nie będą również odsyłane. W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń. Metody i techniki naboru: etap 1: weryfikacja formalna dokumentów; etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.

Inspektor

Żyrardów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna