Inspektor
Olsztyn
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw - GMO i oceny materiału siewnego
Dział Nadzoru Nasiennego

Warunki pracy

- praca o charakterze biurowo inspekcyjnym
- praca związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie,
- kontrole przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w
terenie-na polach, u rolników, u przedsiębiorców, w magazynach)
- występuje wysiłek fizyczny (pobieranie, przenoszenie prób),
- prowadzenie samochodu służbowego prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i prowadzenie kontroli materiału siewnego i upraw pod kątem występowania GMO,
 • prowadzenie kontroli przedsiębiorców, rolników oraz dostawców dokonujących obrotu materiałem siewnym,
 • obsługa zadań związanych z oceną polową plantacji nasiennych, oceną cech zewnętrznych materiału siewnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • Znajomość ustaw o ochronie roślin, nasiennictwie, o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11 10-444 Olsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe; adres e-mail, nr telefonu, W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbiór dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 538-88-22. Ofert osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna