Inspektor
Radzyń Podlaski
Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony informacji niejawnych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanych z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsługą urządzeń biurowych (np. telefon, faks, drukarka, niszczarka), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Występują sporadyczne wyjazdy służbowe. Narażenie na kontakt z grzybami pleśniowymi atakującymi stare akta. Lokalizacja stanowiska pracy – budynek KPP w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 100a, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak przystosowanych sanitariatów. W budynku jest winda. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie funkcji Kierownika Kancelarii Tajnej KPP w Radzyniu Podlaskim. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad pracą Kancelarii Tajnej.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Komendzie oraz sprawowanie nadzoru nad systemem Utajnionej Łączności Telekopiowej Policji SUŁTeIP – „POUFNE”, SNP oraz nad stanowiskami ODN.
 • Prowadzenie Składnicy Akt.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Komendzie.
 • Bieżące rozliczanie policjantów i pracowników Komendy z posiadanych dokumentów niejawnych.
 • Wydawanie zaświadczeń, uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i kserokopii dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w danym obszarze.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • stosowanie prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne"
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia lub sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, w godzinach 7:30-15:30 lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100a, 21-300 Radzyń Podlaski.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Techniki i metody selekcji:
-weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
-test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy - w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 6 kandydatów istnieje możliwość odstąpienia od testu wiedzy,
-rozmowa kwalifikacyjna.
Złożone dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Wzór oświadczeń jest dostępny jest dostępny na stronie internetowej KPP w Radzyniu Podlaskim.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie w celu wzięcia udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 83 351 22 05 lub 83 351 22 18.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, a następnie zniszczone komisyjnie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: wysokość mnożnika 1,2981 kwoty bazowej.

Inspektor

Radzyń Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna