Inspektor
Pińczów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-wyjazdy służbowe na terenie powiatu pińczowskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli budów i kontroli utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów
 • prowadzenie ewidencji decyzji, pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub inne pokrewne
 • uzyskane uprawnienia budowlane bądź w toku
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu prawo jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
  ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów ,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel : 4135760-01 wew.400

Inspektor

Pińczów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna