Inspektor
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Dział Administracji

Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca wymagająca kreatywności niezbędnej do inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, konieczna znajomość obsługi urządzeń oraz technicznych środków bezpieczeństwa. Pomieszczenia biurowe w zakładzie pracy znajdują się na parterze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie stanu przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.
 • Prowadzenie wstępnych szkoleń dla pracowników nowo zatrudnionych.
 • Bieżące analizowanie zagrożeń w zakresie bhp występujące na terenie zakładu pracy oraz sporządzanie wniosków o ich usunięcie.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcę.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dalej BHP) lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Prawo jazdy kat.B (czynne)
 • Biegła obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna