Inspektor
Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kancelaryjno - biurowych
w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, kserokopiarkę, niszczarkę, komputer - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Brak czynników szkodliwych na stanowisku.
Budynek komendy trzykondygnacyjny. Przed wejściem do budynku podnośnik /urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych ruchowo, brak wind, węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze budynku. Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, rozdziela korespondencję i przesyłki oraz ewidencjonuje je w dzienniku elektronicznym i podawczym, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych
 • wysyła korespondencję i przesyłki jawne za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Zespołu Prezydialnego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • prowadzi pomocnicze ewidencje, rejestry w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz wsparcia bieżącej pracy Naczelnika Wydziału
 • archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników wydziału i przekazuje je do składnicy akt w celu właściwego ich przechowywania
 • kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu komendantowi, naczelnikowi i jego zastępcy oraz rozdziela je po dokonaniu dekretacji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • rozlicza policjantów z posiadanych przez nich dokumentów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego, przeniesienia lub oddelegowania do słuzby w innej jednostce organizacyjnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy administracyjno - biurowej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spr. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z póź. zm.)
 • znajomość zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.09.2008 r. w spr. metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość zasad obiegu dokumentów
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie o profilu administracyjno - biurowym
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Kokoszycka 180 B
  44-313 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywane zatrudnienie w ramach zastępstwa do września 2020 r.
Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie "Inspektor". Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej - Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej - Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem umieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2294,- zł brutto miesięcznie plus dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 324537318

Inspektor

Wodzisław Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna