Inspektor
Grodzisk Wielkopolski
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sekretariatu pionu prewencji i ruchu drogowego
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia KPP w Grodzisku Wlkp.

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym w siedzibie urzędu,
Praca wykonywana w warunkach normalnych. Obsługa urządzeń biurowych, praca biurowa, w systemie jednozmianowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym (powyżej 4 godzin dziennie).
Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenie biurowe znajduje się pierwszym pietrze budynku, budynek nie posiada windy, posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Tylko wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji resortowej adresowanej do Wydziału Prewencji i Ogniwa Ruchu Drogowego oraz przekazywanie jej właściwym funkcjonariuszom,
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego i dziennika podawczego Wydziału Prewencji i Ogniwa Ruchu Drogowego,
 • prowadzenie skorowidza do dziennika korespondencyjnego i dziennika podawczego,
 • prowadzenie dziennika pism wychodzących,
 • prowadzenie rejestru wydanych postanowień dot. osób posiadających licencję pracownika ochrony oraz pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • prowadzenie ewidencji notatników służbowych – wydawanie i rozliczanie z przedmiotowych notatników policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego,
 • prowadzenie ewidencji mandatowej,
 • rozliczanie funkcjonariuszy z przekazanych im dokumentów,
 • sporządzanie spisów akt przekazywanych do archiwum;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi pakietu Open Office
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staż pracy w dziedzinie organizacji i funkcjonowania sekretariatu
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy
 • odpowiedzialność
 • koncepcyjne myślenie
 • systematyczność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. W związku z udziałem w naborze na stanowisko ….............................., nr ogłoszenia …............wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp. , ul. Drzymaly 13, 62-065 Grodzisk Wlkp., danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa pracy (z własnoręcznym podpisem),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie według mnożnika 1,2494 kwoty bazowej = 2.395,02 zł brutto+ dodatek za wysługę lat max. 20%),
- w liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy,
- wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i aktualną datą,
- oferty złożone i nadesłane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu,,
- aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie – nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji,
- oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, prosimy nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomu. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m.in. świadectwa pracy (umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia),
- kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru telefonicznie lub droga mailową,
- ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy,
- dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 61 44-44-325,
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Grodzisk Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna