Inspektor
Kraków
Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli probierczych
w Wydziale Nadzoru

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu
- praca wymagająca dyspozycyjności
- praca z komputerem
- praca w budynku urzędu
- brak wind
- brak podjazdów
- brak drzwi odpowiedniej szerokości
- brak odpowiednio dostosowanych toalet
- naturalne i sztuczne oświetlenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przeprowadzaniu kontroli w zespołach kontrolujących na obszarze podległym właściwości Dyrektora OUP w Krakowie, w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych
 • udział w przygotowaniu planów kontroli, zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz innej dokumentacji
 • sporządzanie protokołów kontroli, zaleceń pokontrolnych , opracowanie danych statystycznych z przeprowadzonych kontroli
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • udzielanie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie samochodu służbowego przy wyjazdach na kontrolę
 • udzielanie informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia rejestru znaków imiennych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjno-techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2019 poz. 129)
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego
 • znajomość obsługi komputera
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kategorii B - czynne
 • odporność na stres
 • uczciwość, dokładność i staranność
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność efektywnego komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w obsłudze klienta
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (język angielski)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna