Inspektor
Ostrołęka
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nieruchomości i zaopatrzenia
Wydział Zaopatrzenia

Warunki pracy

• praca biurowa,
• naturalne i sztuczne oświetlenie,
• wymuszona pozycja ciała,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych materiałów i sprzętu działu kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno – oświatowego, p. poż., medycznego, techniki biurowej, agregatów prądotwórczych, szkolno – sportowego, uzbrojenia i druków oraz zgłaszanie potrzeb jednostki w tym zakresie w celu zabezpieczenia materiałów i sprzętu do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
 • - kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz operacje księgowe zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów KWP zs. W Radomiu w zakresie wykonywanych obowiązków w celu ustalenia rzetelności danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych wyrażonych w dokumentach, a także stwierdzeniu że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki,
 • - realizacja zawartych umów dotyczących czynszów, zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz wielkości i prawidłowości wykonywanych usług: prowadzenie ewidencji oraz monitorowanie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywozu nieczystości, wprowadzanie stanu liczników do SRE,
 • - wykonywanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami – przygotowywanie korespondencji w sprawach dotyczących użytkowania i remontów nieruchomości itp. w celu wyrażenia zgody na zakup materiałów lub naprawy gwarancyjnej,
 • - planowanie i zamawianie odzieży ochronnej dla pracowników policji i środków higieny osobistej w celu zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną i środki higieny zgodnie z
 • - opracowywanie wniosków na przyjęcie darowizn w celu prawidłowego udokumentowania przyjętych darowizn,
 • - prowadzenie książek obiektów budowlanych i dokonywanie w nich zapisów w celu udokumentowania stanu technicznego i sanitarnego.
 • - przygotowywanie faktur VAT w zakresie wykonywanych czynności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • • znajomość ustawy o Policji, • znajomość ustawy o finansach publicznych, • systematyczność, • umiejętność komunikowania się • umiejętność pracy w zespole, • interpretacja przepisów, • znajomość obsługi komputera,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego : 2.460,00 zł.

Życiorys/cv, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o kolejnym etapie naboru. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (29) 760 1568

Inspektor

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna