Inspektor
Tarnów
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Delegatura w Tarnowie

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Delegatury
Praca poza siedzibą Delegatury – kontrolowanie przedsiębiorców na terenie województwa małopolskiego
Praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych.
Stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami.
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli i prowadzenie postępowań pokontrolnych,
 • podejmowanie innych działań w celu ochrony interesów i praw konsumentów
 • ocena m.in. jakości produktów branży przemysłowej i usług
 • opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań i informacji z wyników kontroli tematycznych
 • udzielanie porad pisemnych i telefonicznych
 • prowadzenie samochodu służbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków.
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków, informacji i porad
 • Umiejętność prowadzenia samochodu
 • Znajomość:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
  ul. Ujastek 7
  31-752 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. Selekcja ofert,
2. Test wiedzy,
3. Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia (prosimy o podawanie adresów e-mailowych). Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania kwalifikacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze w protokole z naboru, są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, są niszczone po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata odebrane osobiście przed upływem w/w terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12-448-10-49.

Akty prawne na podstawie, których zostanie ułożony test wiedzy dla kandydatów na stanowisko pracy inspektora:
1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
3. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
4. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
5. ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ;Inspektor
Tarnów
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna