Dodano: 17.02.2020
Inspektor
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- na stanowisku pracy występują zadania stwarzające ryzyko wystąpienia prób zachowań korupcyjnych
- stanowisko pracy znajduje się na III. piętrze budynku ZUW
- w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
- urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- oświetlenie dzienne i sztuczne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania w zakresie ustalenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
 • analiza i ocena zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji celem stwierdzenia istnienia bądź braku przesłanek do potwierdzenia prawa do rekompensaty
 • udział w prowadzeniu postępowania w zakresie stwierdzenia nabycia z mocy prawa mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
 • analizowanie i dokonywanie oceny operatów szacunkowych
 • kompletowanie i badanie zgodności wydanych orzeczeń z ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa
 • bieżąca aktualizacja rejestru wydanych zaświadczeń i decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty oraz rejestru osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty i stanu realizacji tych praw
 • realizacja procedur dot. postępowania skargowego, udzielania informacji publicznej w zakresie prowadzonych zagadnień oraz udzielanie wyjaśnień i informacji o stanie postępowania
 • obsługa klientów (w tym przesłuchanie stron) i pracowników jednostek samorządu terytorialnego celem zgromadzenia niezbędnych materiałów w sprawie i wyjaśnienia praw własności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość przepisów ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych; o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP; o służbie cywilnej; Kodeks postępowania administracyjnego
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 33 600 zł rocznie,
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracę w korpusie służby cywilnej,
- dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej,
- fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.,
- możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych,
- dogodne i elastyczne godziny pracy,
- możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
- szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego,
- możliwość awansu poziomego i pionowego,
- możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia),
- możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe.

REKRUTACJA:
1. ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2. ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
- oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3. ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru, aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4. ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
- rozmowa kwalifikacyjna.
5. ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia,
- zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 430 3641.