Inspektor
Jelenia Góra
Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno - biurowej oraz wspomagania służby dochodzeniowo - śledczej
w Zespole Dochodzeniowo - Śledczym Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze

Warunki pracy

Praca na 1 piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę, faks. W budynku brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko wymaga przemieszczania się pomiędzy budynkami Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Elektronicznego Dziennika Korespondencji, Rejestru Śledztw i Dochodzeń oraz Rejestru Postępowań Sprawdzających;
 • Prowadzenie ewidencji i niezwłoczne przekazywanie do docelowych komórek, sporządzonych przez funkcjonariuszy Wydziału wszelkich druków rejestracji kryminalnej i procesowej;
 • Rejestrowanie wpływu i obiegu dokumentów w dziennikach korespondencji elektronicznej, odpowiadanie za pracę kancelaryjno - biurową, sprawowanie nadzoru nad formalną stroną dokumentacji niejawnej przepływającej przez sekretariat Wydziału, przygotowywanie poczty specjalnej do ekspedycji;
 • Odpowiadanie za przygotowywanie i archiwizowanie materiałów jawnych i niejawnych ostatecznie załatwionych spraw, w celu ich przekazania do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, zgodnie z przepisami o archiwizacji;
 • Sporządzanie w okresach miesięcznych lub wyznaczonych przez naczelnika Wydziału wykazów spraw niezałatwionych;
 • Prowadzenie ewidencji i wykazów urlopów wypoczynkowych i dodatkowych funkcjonariuszy Zespołu Dochodzeniowo - Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze;
 • Przygotowywanie do ekspedycji poczty sporządzonej przez Zespół Dochodzeniowo - Śledczy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjno - biurowej
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów związanych z funkcjonowaniem Policji
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji
 • Znajomość Zarządzenia nr 93 MSWiA z 17 grudnia 2007 r. w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
 • Znajomość Zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie, w związku z tym w dokumentach należy podać numer telefonu kontaktowego. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna). Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części "Wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty własnoręcznie podpisane. Życiorys/cv, list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń oraz złożone a nieopatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Kancelarii Referatu Prezydialnego KMP w Jeleniej Górze. Długość i rodzaj stażu pracy musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.

Inspektor

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna