Inspektor
Braniewo
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw poszukiwań
w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

- praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu,
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin na dobę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności administracyjno-prawnych w zakresie prowadzenia spraw poszukiwawczych osób
 • prowadzenie sładnicy dowodów rzeczowych Wydziału Kryminalnego oraz pełnej dokumentacji z tym związanej
 • pełnienie zastępstwa za detektywa Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego wzakresie wprowadzania Meldunków Informacynych do systemu SMI
 • pełnienie zastępstwa za pracownika sekretariatu Wydziału Kryminalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"/"zastrzeżone", a w przypadku jego braku gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość podstawowych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, a w przypadku jego braku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ KPP W BRANIEWIE LUB OSOBIŚCIE W JEDNOSTCE OD PRACOWNIKA ZESPOŁU DS. KADR I SZKOLENIA
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
  ul. Moniuszki 11a
  14-500 Braniewo
  (JEŚLI OSOBIŚCIE - U DYŻURNEGO JEDNOSTKI)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OSOBY DOPUSZCZONE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE.

Inspektor

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna