Inspektor
Mińsk Mazowiecki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- obsługa klientów urzędu;
- podróże służbowe;
- czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej;
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak windy i podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzupełnianie jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy oraz nadawanie przydziałów org.-mob. do jednostek obrony cywilnej
 • prowadzenie planów rotacji żołnierzy rezerwy
 • sporządzanie analiz jakości uzupełnienia jednostek wojskowych
 • przygotowanie danych do sporządzania bilansów kadry rezerwy i szeregowych rezerwy
 • kontrola meldunków sporządzanych przez uzupełniane jednostki wojskowe
 • prowadzenie kartoteki z dokumentami ewidencyjnymi uzupełnianych jednostek wojskowych
 • sporządzanie danych do Planu Terytorialnego Gromadzenia Rezerw
 • sporządzanie wyciągów z zapotrzebowań na uzupełnienie jednostek wojskowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • posiadanie przeszkolenia z zakresu zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych i wojennych
 • obsługa komputera - znajomość pakietów biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa
 • kopia świadectwa ukończenia kursu z zakresu zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych i wojennych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Więcej informacji pod nr tel. 261 353 072.
Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru telefonicznie.
Etapy naboru:
1. test
2. rozmowa kwalifikacyjna
3. sprawdzenie praktycznego posługiwania się komputerem.

Inspektor

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna