Inspektor
Zabrze
Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi baz danych i systemów teleinformatycznych
w Zespole Teleinformatyki

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, niszczarka, ksero, telefon. Bariery architektoniczne: miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku. Praca wymaga konieczność przemieszczania się po piętrach budynku. Budynek nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca polega na wykonywaniu zadań związanych z obsługą baz danych i systemów teleinformatycznych. System pracy ośmiogodzinny, jednozmianowy. Wymuszona pozycja ciała - siedząca. Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje systemami teleinformatycznymi (e-mail, Active Directory), pomoc użytkownikom (zdalna pomoc), zestawienie połączeń sieciowych do stacji roboczych,
 • Wprowadza dane do policyjnych systemów informatycznych i baz danych,
 • Przeprowadza procedury związane z nadawaniem, modyfikowaniem i odbieraniem uprawnień do systemów teleinformatycznych dystrybuowanych centralnie lub lokalnie,
 • Uruchamia, wdraża, eksploatuje i konserwuje nowe rozwiązania teleinformatyczne,
 • Przeprowadza procedury związane z obsługą serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzętu będącego na stanie jednostki,
 • Prowadzi dokumentację jawną w tym przyjmuje, ewidencjonuje i wysyła korespondencję.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub teleinformatyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 2779218. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wynagrodzenie zasadnicze: 2457,32 złote brutto miesięcznie. Oferty niespełniające wymagań formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KMP Zabrze. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania dokumentów. Osoby zakwalifikowane do etapów selekcji zostaną powiadomione telefonicznie o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Inspektor

Zabrze

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna