Inspektor
Kraków
Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zaopatrzenia i świadczeń socjalnych
w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

Zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego, w celu właściwego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz jednostek Policji nadzorowanych przez Komendę, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych, w celu zapewnienia pracownikom oraz innym osobom objętych opieką socjalną KMP w Krakowie możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, telefon.
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki materiałowej (przychodowo-rozchodowej) papieru, materiałów kancelaryjno-biurowych, druków i formularzy policyjnych, w tym druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej Wydziału Wspomagajacego w zakresie sprzetu w użytkowaniu i wyposażenia oraz bieżąca aktualizacja tzw. konta osobistego z wpisanym sprzętem i wyposażeniem przeznaczonym do indywidualnego użytkowania pracowników i policjantów Wydziału. Sporządzanie i bieżąca aktualizacja kart inwentarzowych ze sprzętem i wyposażeniem znajdujacym się w poszczególnych pomieszczeniach Wydziału,
 • Naliczanie i weryfikowanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także opracowywanie projektu planów oraz zasad działalności socjalnej (na podstawie analizy wydatków),
 • Organizacja i koordynacja dostawy materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków,
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • Prowadzenie rejestru przyjętych darowizn przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finasach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność koordynowania, komunkowania się, organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • Umiejętność liczenia i pracy przy komputerze
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia ewidencji materiałowej lub majątku
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Dobra znajomość programów komputerowych MS Word, MS Excel
 • Umiejętność redagowania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: około 2.900,00 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat. Prosimy o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem
http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 04 listopada 2019r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy o podanie aktualnych nr
telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel.(12)61 52 516.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna