Inspektor
Toruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw postępowań administracyjnych
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W TORUNIU

Warunki pracy

PRACA BIUROWA (PRZY KOMPUTERZE) W SIEDZIBIE INSPEKTORATU ORAZ PRACA TERENOWA (WYKONYWANIE CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO - KONTROLNYCH). BUDYNEK NIE JEST WYPOSAŻONY W WINDY.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO,
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INSPEKCYJNO - KONTROLNEJ W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU PROCESU BUDOWLANEGO I UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE MIASTA TORUNIA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe BUDOWLANE LUB ADMINISTRACYJNE
 • ZNAJOMOŚĆ USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I USTAWY BRAWO BUDOWLANE,
 • UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • PRAWO JAZDY KATEGORII B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • www.bip.pinbpg.torun.com.pl

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr tel. 56 652 25 25.

Inspektor

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna