Inspektor
Częstochowa
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach
Inspekcja ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak podjazdu, windy, miejsca pracy usytuowane na pierwszym piętrze.
Praca w terenie.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów ruchomych i nieruchomych oraz dokonywanie oceny weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.
 • Dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym dotowanych przez budżet.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: architektury, budownictwa, urbanistyki, ochrony dóbr kultury, konserwacji zabytków, historii sztuki.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość zasad postępowania z zabytkami.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadzcenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty spełniające wymogi formalne zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Inspektor

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna