Inspektor
Nakło nad Notecią
Komenda Powiatowa Policji w Nakle n. Notecią

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw informatyki
w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych

Warunki pracy

praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, nie występują uciążliwe/szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości), brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku, stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi konserwację i nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu łączności i informatyki w całej Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, w celu utrzymania sieci teleinformatycznej
 • prowadzi administrację lokalną systemów niejawnych oraz techniczną systemów jawnych, w celu właściwej konfiguracji i instalacji stanowisk komputerowych i nadania odpowiednich uprawnień użytkownikom
 • prowadzi nadzór nad rejestratorami rozmów telefonicznych i radiowych, w celu prawidłowego ich działania
 • weryfikuje poprawność sporządzonych wniosków o nadanie uprawnień do systemów centralnych i lokalnych, w celu nadania właściwych uprawnień policjantom i pracownikom komendy
 • udziela informacji i pomocy użytkownikom jednostki i jednostek podległych w zakresie dostępnych systemów policyjnych i ich zawartości informatycznej, w celu prawidłowego korzystania z systemów policyjnych i urządzeń
 • przegląda, pobiera i wysyła pocztę elektroniczną, w celu właściwego obiegu dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń łączności i systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i biurowego
 • Umiejętność komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy związane z systemami informatycznymi
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie aktualnego poswiadczenia bezpieceństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejwnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, zespół, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP KPP w Nakle nad Notecią w zakładce Praca w Policji. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi ok. 3316 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 339 32 06.
Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu znajomości ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz decyzji Komendanta Głównego Policji w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Nakło nad Notecią

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna