Inspektor
Gdynia
Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Zespole Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Praca biurowa przy komputerze, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja i wprowadzanie informacji z dokumentów źródłowych do komputerowych baz danych,
 • całkowita obsługa systemów policyjnych i pozapolicyjnych m.in.: KSIP, CEPIK, PESEL, ERCDŚ i innych,
 • przestrzeganie zasad właściwego postępowania z dokumentami i formularzami statystycznymi,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub w pracy biurowej
 • samodzielność
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • rzetelność
 • zdolność analityczna
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postepowań karnych i karnoskarbowych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i stanowisku, zaświadczenia o spełnianiu wymagań dot. doświadczenia zawodowego.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie zasadnicze 2543,78 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę (wydział) jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 0-58 66-21-314 .

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna