Inspektor
Chrzanów
Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw wykroczeń
w Zespole do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji

Warunki pracy

Praca w systemie 8 godzinnym (jednozmianowym), stanowisko pracy wyposażone w telefon i drukarkę. Praca przy komputerze - powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym.
Wejście do budynku KPP w Chrzanowie przy u. Jordana 7 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Zespole do spraw Prewencji znajduje się na I piętrze - w budynku jest widna. Pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru spraw o wykroczenia
 • Prowadzenie statystki spraw o wykroczenia w tym sporządzanie zestawień miesięcznych Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i podległych komisariatów
 • Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie – przyjmowanie, ewidencjonowanie i wydawanie osobom uprawnionym rzeczy stanowiących dowody zabezpieczone do prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wokand spraw o wykroczenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera. Systematyczność i rzetelność. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole. Znajomość przepisów – kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: 2641,93 zł brutto + dodatek za wysługę lat. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie KPP w Chrzanowie http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/node/122616
O terminowości wpływu oferty do KPP w Chrzanowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KPP w Chrzanowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 62-46-213.

Inspektor

Chrzanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna