Inspektor
Myszków
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw do spraw obsługi sekretarsko -biurowej i kancelaryjnej Komendanta Powiatowego Polcji w Myszkowie
Zespół Prezydialny Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

Warunki pracy

Praca administacyjno-biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komupter, monitor ekranowy- czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów.
Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada platformę przyschodową prowadzącą na parter budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów jawnych w zakresie prowadzenia dzienników korespondencyjnych w sekretariatach wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie oraz Komisariatu Policji w Koziegłowach, koordynowanie pracy w Zespole Prezydialnym,
 • ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • obsługiwanie programów elektronicznych w celu odbioru i wysyłki poczty Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie,
 • przyjmowanie i przekazywanie poczty specjalnej w celu prawidłowego obiegu dokumentów i przesyłek, dokonywanie rozliczeń kosztów przesyłek pocztowych zrealizowanych w jednostce,
 • prowadzenie ewidencji jawnych aktów prawnych, ich aktualizowanie i udostępnianie w celu właściwego obiegu dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji teczek dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych wykonanych w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie,
 • zapewnienie obsługi interesantów, przekazywanie dowodów osobistych do urzędów gmin i miast w powiecie myszkowskim,
 • przygotowywanie materiałów celem przekazania do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt MSW;instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość przepisów w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
 • umiejętność obsługi komuptera (pakiety biurowe) oraz systemu faxowo-mailowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno- biurowym
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomośc ustawy o Policji
 • umiejętność pracy sekretarsko-biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność pracy w zespole ( np.opinie, referencje)
 • kopia dokumentu potwierdzającego umiejętność pracy sekretarsko- biurowej ( np.opinie, referencje)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2457,30 zł. miesięcznie brutto+ dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie-I piętro- w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00. Dokumenty prosimy dostarczać w kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora Zespołu Prezydialnego KPP w Myszkowie".

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. Kandydatki/kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji ( np. test wiedzy, zadania praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna). Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Przewidywany termin zatrudnienia 15.08.2019 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje dotyczące oferty można uzyskać pod tel. (034) 3153219, (034) 3153218

Inspektor

Myszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna