Inspektor
Kraków
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Wydział Informatyki i Łączności

Warunki pracy

• praca biurowo – administracyjna
• praca na drugim piętrze
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich
• toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całokształtu prac administracyjno biurowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału.
 • Obsługa dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej.
 • Prowadzenie terminarza zadaniowego spraw realizowanych w Wydziale.
 • Wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie spraw interesantów.
 • Prowadzenie wewnętrznego rejestru sprzętu i oprogramowania będącego na wyposażeniu Wydziału.
 • Przygotowywanie akt Wydziału do archiwum w zakresie: skompletowania akt, sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych akt, przekazywanie akt do archiwum KW PSP.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w ramach prac Wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków ( Dziennik Podawczy, parter)
  Dokumenty należy składać w kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora ”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Prosimy o skorzystanie z naszego wzoru oświadczeń - zał nr 1.

Komisja rekrutacyjna nada każdemu z kandydatów/kandydatek numer identyfikacyjny, pod którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Celem uzyskania informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym prosimy o kontakt
z Wydziałem Kadr pod nr tel. (12) 6399230 lub mailowo Aplikuj dnia 14 sierpnia 2020r.

Wyniki I etapu tj. weryfikacji dokumentów, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.straz.krakow.pl, na tablicy ogłoszeń Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 14 sierpnia 2020 r.

II etap naboru, tj. test z wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko inspektora
w Wydziale Informatyki i Łączności, odbędzie się dnia 17 sierpnia 2020 r. o godz.10:00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, ul. Zarzecze 106.

Test będzie się składał z pytań sprawdzających wiedze ogólną w poniższym zakresie:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(12) 6399230.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Pracownikom oferujemy:
• regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze
• dodatek za wysługę lat liczony powyżej 5 lat (od 5 do 20% )
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci)
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Inspektor
Kraków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna