Inspektor
Kędzierzyn-Koźle
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli w zakresie ochrony wód
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.
2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
5. Zagrożenie korupcją.
6. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez podmioty gospodarcze i organy administracji w zakresie ochrony wód, uwalniania do wód organizmów genetycznie zmodyfikowanych, preparatów biobójczych, substancji chemicznych i ich mieszanin, stosowania nawozów oraz sprawdzanie prawidłowości prowadzenia procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych.
 • Wykonywanie interwencyjnych prac kontrolnych w przypadkach okresowego nadmiernego zanieczyszczenia wód oraz opracowywanie wyników rozpoznania terenowego w celu stwierdzenia wielkości przekroczeń.
 • Opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, zawiadomień o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych warunków odprowadzania ścieków i poboru wody oraz wniosków o zastosowanie sankcji karnych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także wystąpień do Sądu lub Prokuratury oraz współpraca z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie ochrony wód w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska.
 • Sprawdzanie poprawności decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych w ramach kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w tym: projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska oraz dotyczących kosztów kontroli; prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych; kierowanie wniosków do sądów rejonowych oraz organów prokuratury w zakresie ochrony wód w celu prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ.
 • Weryfikacja rocznych raportów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) oraz prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie nałożonego na WIOŚ; administrowanie bazą PRTR w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu oraz do planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań z zakresu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, biologia, chemia
 • znajomość ustawy Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, ustawy o produktach biobójczych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe - inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia, biologia
 • Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie patentu żeglarskiego stermotorzysty żeglugi śródlądowej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór – Inspektor ds. wód – Kędzierzyn- Koźle”
• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200,00 zł
• Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
• Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
• Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
• Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 402-11-51 lub 77 453-99-06, 77 453-00-69

Inspektor

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna