Inspektor
Bydgoszcz
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjo-organizacyjnej
Zespołu do spraw Prezydialnych KP Bydgoszcz-Śródmieście Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- wysiłek fizyczny,
- zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
bariery architektoniczne: wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, brak progów utrudniających wjazd, na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zapewniona jest odpowiednia szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych, brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim na wyższych kondygnacjach – brak wind.
narzędzia i materiały pracy: biurko, komputer, faks, telefon, nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych zapewniając ich prawidłowy obieg, a także prowadzenie aplikacji „WOIN/KT” w systemie informatycznym w celu zapewnienia informacji o przepływie dokumentów niejawnych,
 • Prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego komisariatu, przyjmowanie do składnicy akt z poszczególnych komórek organizacyjnych materiały ostatecznie zakończone, nadzorowanie sposobu przygotowania materiałów do archiwizacji zgodnie z przepisami w celu zapewnienia prawidłowego ich przechowywania,
 • Brakowanie materiałów niearchiwalnych kategorii B, BE, BC planując czynności związane z niszczeniem dokumentów zakwalifikowanych do wybrakowania z wyprzedzeniem czasowym od 1 kwartału do 1 roku w celu zapewnienia płynności ruchu akt w składnicy archiwalnej. Przekazywanie materiałów archiwalnych kategorii A do składnicy akt KMP w Bydgoszczy,
 • Przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów niejawnych ostatecznie zakończonych od pracowników sprawdzając kompletności (liczba stron, załączników), odnotowywanie tego faktu w dziennikach ewidencyjnych i w aplikacji „WOIN/KT” w celu bieżącej aktualizacji stanu faktycznego posiadania dokumentów niejawnych,
 • Nadzorowanie nad poprawnością wykonywanych dokumentów niejawnych przez pracowników oraz egzekwowanie i koordynowanie zwrotu dokumentów po wykorzystaniu w celu uniknięcia zbędnego gromadzenia dokumentacji niejawnej,
 • Sporządzanie wykazów dokumentów niejawnych pobranych przez pracowników komisariatu w celu potwierdzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym,
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia,
 • Udostępnianie funkcjonariuszom oraz instytucjom materiałów złożonych do składnicy akt w celu umożliwienia realizacji czynności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub 1 rok pracy kancelaryjno-biurowej,
 • Właściwe planowanie i organizacja pracy,
 • Znajomość przepisów dotyczących archiwizacji,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce ”aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy” w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy”).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych objętych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatka/kandydat spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni w BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce „Praca w Policji” dalej „aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej KMP w Bydgoszczy – informacja dla kandydatów o naborze nr 55779”. Zakres zagadnień obowiązujący na teście kompetencji będzie obejmował przede wszystkim wiedzę z zakresu ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenia w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności oraz zasad archiwizacji dokumentów. Informujemy, iż mile widziane są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dostarczonych dokumentów nie odsyłamy. Przewidziane wynagrodzenie na stanowisku inspektora 3 450,88 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 88/100) - we wszystkich składnikach wynagrodzenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 052- 588-12-62.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna