Inspektor
Zielona Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-biurowych w zastępstwie do 30 listopada br. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Warunki pracy

-Praca w wymiarze 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku ,
-Praca biurowa z użyciem komputera i innych urządzeń biurowych,
-Stres związany z wykonywaniem czynności pod presją czasu,
-Ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa urządzeń znajdujących sie w biurze takich jak komputer, telefon, drukarka, fax, skaner, itp,
 • Prowadzenie rejestru pism wchodzących i wychodzących z jednostki,
 • Sprawdzanie i odbieranie poczty w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • Odbieranie połączeń telefonicznych wraz z rozmową i kierowanie ich do odpowiednich działów w jednostce,
 • Przyjmowanie zgłoszeń sztuk padłych i obsługa rejestrów,
 • Obsługa wniosków,
 • Wystawianie delegacji i kart drogowych oraz ich rozliczanie,
 • Obsługa przesyłek pocztowych i kurierskich,
 • Rozliczanie mandatów,
 • Wstępne rozliczanie czasu pracy urzędowych lekarzy weterynarii,
 • Obsługa zamówień materiałów i usług na potrzeby inspektoratu,
 • Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie preferowane ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

Inspektor

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna