Inspektor
Ostrów Mazowiecka
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Zespołu Wykroczeń Wydziału Prewencji

Warunki pracy

- współpraca z pracownikami urzędów i instytucji administracji państwowej
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, w ramach postępowań prowadzonych przez Zespół Wykroczeń.
 • Prowadzenie rejestru Spraw o Wykroczenia, skorowidza RSOW. Rejestracja postępowań wyjaśniających ws. o wykroczenia w elektronicznym systemie ERSOW zgodnie z obowiązującym terminem rejestracji.
 • Prowadzenie rejestru spraw zakończonych prawomocnym postępowaniem mandatowym.
 • Prowadzenie teczek zagadnieniowych dotyczących sporządzonych wniosków, wyroków postępowań sądowych i wokand.
 • Bieżąca aktualizacja wokand o informacje dotyczące merytorycznych rozstrzygnięć poszczególnych spraw.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Prowadzenie korespondencji z uprawnionymi podmiotami w zakresie spraw o wykroczenia: Sąd, Prokuratura, firmy ubezpieczeniowe.
 • Wprowadzanie co miesiąc do systemu SESPOL danych dotyczących zakończonych spraw o wykroczenia.
 • Sprawdzanie karalności osób ukaranych za wykroczenia drogowe, na które sporządzono wnioski o ukaranie.
 • Dostarczanie praw jazdy, wniosków o ukaranie oraz dokumentacji dotyczącej spraw o wykroczenia do właściwych organów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska
 • umiejętność organizacji pracy na danym stanowisku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • kreatywność
 • znajomość Kodeksu Wykroczeń i Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • dyspozzycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
2. Oferty dostarczone lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
3. Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
4. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
5. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
7. Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku wg mnożnika 1,1738 kwoty bazowej Ustawy Budżetowej na 2019 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego pod telefonem nr (029) 7469223

Inspektor

Ostrów Mazowiecka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna