Inspektor
Kolbuszowa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kadrowo - finansowych
zespół: księgowo - finansowy

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Urzędu, od poniedziałku do piątku/w dni robocze/ w godzinach od 7.30 do 15.30. Sporadycznie praca poza siedzibą. Praca przy monitorze ekranowym. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym w pozycji siedzącej przy biurku . Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Przygotowywanie i wysyłanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej NBP;
 • Czynności pomocnicze przy sporządzaniu sprawozdań
 • Przygotowywanie dokumentacji dla głównego księgowego
 • Prowadzenie spraw kadrowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie
 • Przygotowywanie dokumentacji do oceny stanowisk i oceny ryzyka zawodowego
 • Przygotowywanie dokumentacji do opisu i wartościowania stanowisk pracy
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Monitorowanie należności oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja, kadry płace, księgowość lub podobne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komupterowego.
 • Znajomość przepisów w zakresie Ustawy o Finansach Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej, zasad rachunkowości.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Znajomość ustawy o Służbie Cywilnej oraz rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- oferty dostarczone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane,
- tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 744 57 23 w godzinach pracy Urzędu.

Inspektor

Kolbuszowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna