Inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nasiennictwa
Oddziale we Wrocławiu

Warunki pracy

Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, możliwy kontakt ze środkami ochrony roślin oraz wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób, praca z monitorem ekranowym, poruszanie się samochodem służbowym.
Praca na parterze budynku, jest podjazd dla niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola wytwarzania i obrotu materiałem siewnym (w tym materiałem zaprawionym oraz modyfikowanym genetycznie);
 • Pobieranie prób materiału siewnego, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań laboratoryjnych;
 • Przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz ocena polowa plantacji nasiennych;
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców oraz prowadzenie kontroli podmiotów podlegających urzędowej rejestracji;
 • Udział w kontrolach wykonania decyzji nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu;
 • Kontrola akredytowanych próbobiorców i kwalifikatorów polowych;
 • Obsługa Zintegrowanego systemu informatycznego, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Udział w planowaniu i sporządzaniu sprawozdań z zakresu nadzoru nasiennego;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin, ustawy o nasiennictwie oraz o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • niekonfliktowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w rolnictwie lub administracji
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna