Inspektor
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi rachunków bankowych dysponenta głównego oraz rachunków bankowych środków europejskich
w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych

Warunki pracy

-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety
-praca w siedzibie Urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługiwanie rachunku bieżącego wydatków budżetowych i rachunku wydatków niewygasających jako dysponent główny w systemie bankowym Video-Tel
 • obsługiwanie rachunku bieżącego dochodów budżetowych w systemie bankowym Video-Tel
 • obsługiwanie rachunku depozytowego i rachunków pomocniczych Wojewody Dolnośląskiego
 • obsługiwanie rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie płatności związanych z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków europejskich
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie zestawień przekazanych środków oraz dzienników wykonanych przelewów pod zestawienia z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i kwot oraz przestrzeganie obowiązku kontroli wykonania dyspozycji na rzecz uprawnionego podmiotu
 • prowadzenie bieżących zestawień zwrotów dotacji budżetowych i mylnych wpływów na rachunek wydatków budżetowych, weryfikowanie zwrotów pod względem prawidłowej klasyfikacji budżetowej
 • analizowanie przepływów środków budżetowych na rachunkach bankowych jednostek podległych wojewodzie oraz monitorowanie stanu środków na tych rachunkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze w księgowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych oraz bankowości elektronicznej,
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 1993,62-3145,70 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna