Inspektor
Ruda Śląska
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi systemów teleinformatycznych
w Zespole Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca biurowa i w terenie, w systemie ośmiogodzinnym, nietypowe godziny pracy zagrożenie naciskami grup przestępczych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Wymuszona pozycja ciała – siedząca.
Wysiłek fizyczny.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwie kondygnacje budynku komendy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje stan techniczny urządzeń teleinformatycznych w jednostce, zestawia elementy składowe sieci teletechnicznych oraz samodzielnie dokonuje niezbędnych napraw.
 • Organizuje łączność w sytuacjach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych poprzez zestawianie niezbędnych połączeń kablowych.
 • Zarządza centralami telefonicznymi poprzez zakładania abonentów oraz nadawanie uprawnień.
 • Prowadzi bieżące instruktaże dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w zakresie łączności.
 • Opracowuje zapotrzebowanie oraz prowadzi ewidencję sprzętu łączności będącego w użytkowaniu jednostki, celem zapewnienia prawidłowej gospodarki sprzętem łączności, dokonuje rozdziału sprzętu zgodnie z zapotrzebowaniem (transport ręczny sprzętu łączności)
 • Zarządza kontami użytkowników w systemie Biling w komendzie oraz jednostkach podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu teleinformatyka, telekomunikacja, informatyka lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach teleinformatycznych lub pokrewnych
 • wiedza z zakresu łączności,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej w komórce,
 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Kurs informatyczny CISCO

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2492,21 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu a-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219

Inspektor

Ruda Śląska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna