Inspektor
Końskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw z zakresu prawa budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Pomieszczenia zlokalizowane na trzecim piętrze, winda, odpowiednio dostosowane toalety. Praca w terenie /powiat konecki/ wymaga pełnej sprawności psychoruchowej, kierowanie pojazdem kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji związanych z orzekaniem organu i innej korespondencji w sprawach należących do własciwości organu nadzoru budowlanego okreslonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa
 • współuczesnictwo w dokonywaniu kontroli w zakresie prawidłowosci i przebiegu procesu budowlanego
 • prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów prawa budowlanego, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie spraw, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjasnień
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
 • przygotowanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań z działalności inspekcyjno-kontrolnych
 • realizacja innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Końskich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporzadzeń wykonawczych do tych ustaw
 • zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe preferowane budownictwo lub inżynieria ochrony środowiska
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres
 • samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy w grupie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Życiorys i list motywacyjny oraz składane oświadczenia winny być opatrzone czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą (uchybienie w tym obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych)
Dokumenty powinny być składane w zaklejonych kopertach z oznaczeniem adresata i nadawcy z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko inspektor w PINB Końskie"
Oferty otrzymane bądź uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Inspektoratu/ data stempla pocztowego)
Kandydaci zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Osoby niezakwalifikowane nie zostaną zaproszone do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 372 84 07 w godz.9-14

Inspektor

Końskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna