Inspektor
Myszków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw inspekcji
ds. inspekcji

Warunki pracy

Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenie biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych; wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie akt, obsługa kancelaryjna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • kopia dokumentów potwierdzająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą - decyduje data wpływu do PINB w Myszkowie).
Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, znajomości przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie złożone dokumenty zostaną
zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 34 315 91 85.

Inspektor

Myszków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna