Inspektor
Białystok
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw admistracyjno-organizacyjnych
kancelaria

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- możliwe wyjazdy służbowe na terenie miasta Białegostoku,
- codzienne przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji telefonicznie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-biurowa Inspektoratu
 • prowadzenie obowiązkowych rejestrów i ewidencji
 • archiwizacja dokumentów
 • prowadzenie samochodu służbowego osobowego i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej samochodu służbowego
 • wykonywanie prac związanych ze sprawozdawczością i informacjami dla innych organów
 • udział w kontrolach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku
  ul. Choroszczańska 31
  15-732 Białystok

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : "oferta pracy-nr ogłoszenia" osobiście lub za pośrednictwem poczty ( w tym przypadku data wpływu oferty do urzędu).
2.. Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia i zgody winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie tego obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W ciągu 1 tygodnia od upływu terminu składania dokumentów wszyscy kandydaci, którzy w terminie złożą swoje oferty, zostaną telefonicznie, e-mailem lub listownie powiadomieni o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego.
5. Nadesłane aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwaga i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna