Inspektor
Oświęcim
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw promocji obronności i służby wojskowej oraz naboru do służby kandackiej
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze co najmniej połowa dobowego wymiaru czasu pracy;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy;
budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie i prowadzenie ewidencji wojskowej kandydatów - ochotników do czynnej służby wojskowej w tym osób podlegających kwalifikacji wojskowej z wykorzystaniem specjalistycznego systemu informatycznego
 • Udział w organizacji oraz uczestniczenie w pracach związanych z kwalifikacją wojskową na administrowanym terenie
 • Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie naboru do zawodowej służby wojskowej, służby kandydackiej, Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), służby przygotowawczej, terytorialnej służby wojskowej oraz Legii Akademickiej.
 • Kompletowanie teczek akt personalnych ochotników do szkolnictwa wojskowego i przesyłanie do właściwych organów
 • Udział w przygotowaniu decyzji w sprawie powołania do służby kandydackiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu OFFICE
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OŚWIĘCIMIU
  ul. Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci powinni podać numer telefonu i adres e-mail.
Oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata/kandydatki.
Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie (ew. poprzez e-mail) o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w terminie do 2 tygodni od publikacji wyniku naboru w Biuletynie KPRM. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3070 zł. brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę (od 5% po pięciu latach pracy do 20% po dwudziestu i więcej latach pracy).
Przewidywany okres trwania umowy do 31.07.2021r.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr. tel. 261-137-371.
Inspektor
Oświęcim
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna