Inspektor
Pabianice
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw legislacyjno - kancelaryjnych
Zespół do Spraw Prezydialnych

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czas pracy, brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów decyzji, rejestracja i wprowadzanie do obiegu prawnego aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
 • monitorowanie aktualności i ewidencjonowanie innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Policji
 • obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie przesyłek wychodzących z Komendy
 • archiwizowanie dokumentacji Komendanta Powiatowego i jego zastępców oraz Zespołu do Spraw Prezydialnych
 • -

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty należy składać w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ul. Żeromskiego 18, 95 - 200 Pabianice lub przesłać pocztą na wskazany adres - z dopiskiem konkurs na stanowisko Inspektor ds. prezydialnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- wynagrodzenie: 1,3516 mnożnik kwoty bazowej 2031,96 zł, tj. 2.746,40 + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie,uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne
- na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, ale nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie
Inspektor
Pabianice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna