Inspektor
Wolsztyn
Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Pomieszczenie biurowe usytuowane na I piętrze, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa sekretariatu Wydziału Kryminalnego
 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji w wydziale
 • Dbanie o prawidłowy obieg korespondencji z Prokuraturą Rejonową w Wolsztynie
 • Prowadzenie dzienników i rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Opracowywanie i sporządzanie pism z zakresu właściwości rzeczowej stanowiska
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ)
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych jednostki
 • Przygotowywanie do archiwizacji dokumentacji z zakresu właściwości rzeczowej stanowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność redagowania pism
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie
  ul. Dworcowa 1
  64-200 Wolsztyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie według mnożnika 1,2000 kwoty bazowej tj. 2248,61 zł brutto + wysługa lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 347 5325.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia osobistego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Inspektor

Wolsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna