Inspektor
Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierownik Kancelarii Tajnej - UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, wykonywana w budynku Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na III piętrze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Praca w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym.Na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne. Dni pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
W budynku Komendy brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Korytarz, pomieszczenia biurowe i sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie rejestracji i dystrybucji dokumentów niejawnych, wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Tajnej
 • Nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w jednostce, w tym wykonywanie zadań przewidzianych dla inspektora ochrony danych (IOD)
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych
 • Gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, a także wydawanie i udostępnianie przepisów
 • Odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz nadzór nad prawidłowym oznaczaniem i powielaniem dokumentów niejawnych w tut. Komendzie
 • Odnotowywanie na dokumentach zawierających informacje niejawne oraz w urządzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz nadzór nad prawidłowym oznaczaniem i powielaniem dokumentów niejawnych w tut. Komendzie
 • Prowadzenie ewidencji bibliotecznej księgozbioru i materiałów zawierających pozycje jawne KPP w Biłgoraju.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, aktów wykonawczych regulujących zakres działania Kancelarii Tajnej,
 • Komunikatywność
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji, w pracy kancelaryjnej, archiwalnej
 • wykształcenie: wyższe administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul. Polna 1, 23-400 Biłgoraj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (84) 686 82 08/ 07,
• proponowane wynagrodzenie: mnożnik kwoty bazowej 1,1738 co daje kwotę 2250,10 zł brutto miesięcznie oraz ewentualny dodatek za wysługę lat pracy (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego, z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%),
• zatrudnienie nastąpi z chwilą otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, tj. po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. OIN KPP w Biłgoraju postępowania sprawdzającego lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa przez uprawniony podmiot,
• osoba zatrudniona na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, pozostanie w stosunku pracy do chwili ustania przyczyny nieobecności pracownika zajmującego dane stanowisko, przewidywany okres długości zatrudnienia – tj. ok połowa maja 2020 r.,
• list motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem,
• oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju lub przesyłać pocztą pod wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta pracy- inspektor”,
• oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
• lista kandydatek/kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie opublikowana w BIP KPP w Biłgoraju,
• po weryfikacji formalnej ofert, kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji tj. test wiedzy, a po jego pozytywnym zaliczeniu - osoby z pięcioma najlepszymi wynikami zostaną zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej,
• test wiedzy przeprowadzony zostanie z zakresu znajomości przepisów wskazanych w wymaganiach niezbędnych,oraz dodatkowo z ogólnych zagadnień ustawy o służbie cywilnej,
• brak kontaktu jest jednoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji,
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru,
• istnieje możliwość osobistego odbioru złożonych dokumentów przez kandydatów,
z wyjątkiem listu motywacyjnego i CV, w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku prowadzonego naboru,
• KPP w Biłgoraju nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach o podobnym charakterze.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Biłgoraj

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna