Inspektor
Jarosław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru fitosanitarnego, nadzoru nasiennego oraz do spraw ochrony roślin i techniki
Oddział w Jarosławiu

Warunki pracy

praca biurowo- terenowa, stopień natężenia pracy związany z sezonowością w rolnictwie / w terenie,na polach, u przedsiębiorcy, w magazynach itp./
praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
praca biurowo- terenowa; występują częste wyjazdy w teren/ minimum kilka razy w tygodniu/
praca na wysokości do 3 metrów
kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
możliwy kontakt z organicznym pyłem pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
ograniczone ryzyko zakażenia wirusem wścieklizny
czynniki chorobotwórcze przenoszone przez kleszcze, czynniki chorobotwórcze potencjalnie obecne w glebie
kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi
kierowanie samochodem do 3,5 tony/ przewóz współpracowników/
praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy
obsługa urządzeń biurowych / min. komputer, drukarka, kserokopiraka, niszczarka itp./; praca przy mikroskopie
praca w pozycji wymuszonej
budynek piętrowy; pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na I piętrze
budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się,
schody przy wejściu do budynku; budynek nie posiada windy
pomieszczenia sanitarno- higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
brak miejsca parkingowego.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych, w tym pobieranie prób roślin, produktów roślinnych, przedmiotów, podłoży gleby i środków transportu;
 • uczestniczenie w kontrolach materiału siewnego z urzędu lub na uzasadniony wniosek;
 • uczestniczenie w kontrolach podmiotów prowadzących konfekcjonowanie lub wprowadzajacych do obrotu środki ochrony roślin w tym zaprawiony materiał siewny; pobieranie prób środków ochrony roślin;
 • prowadzenie rejestracji przedsiębiorców oraz prowadzenie urzędowych kontroli podmiotów wpisanych do rejestru, w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych, przedmiotów ;
 • przygotowywanie materiałów oraz danych w celu wydania przez Wojewódzkiego Inspektora deczyji administracyjnej dotyczącej zakazu wprowadzenia do obrotu oraz nakazu wycofania z obrotu materiału siewnego;
 • wprowadzanie oraz przyjmowanie dokumentów do Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, biologiczne
 • prawo jazdy kat.B;
 • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość ustawy o mikroorganizamach genetycznie zmodyfikowanych oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin oraz przepisów wykonawyczych do ustawy;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych / adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie/ pod ogłoszeniem na ww. stanowisko / http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru:
- test wiedzy- jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 178500377.

Inspektor

Jarosław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna