Inspektor
Chełm
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw księgowości materiałowej
Zespołu Gospodarki Materiałowej Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca samodzielna, biurowa. Narzędzia: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Kancelaria znajduje się na II piętrze, dostęp przez klatkę schodową oraz windę. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego i oleju opałowego w systemie elektronicznym
 • księgowanie protokołów przyjęcia do magazynu sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego i oleju opałowego
 • wystawianie i wydawanie dowodów materiałowych w celu ich realizacji przez magazyn
 • prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu
 • sporządzanie zestawienia dokumentów przychodowych i rozchodowych materiałów i pozostałych środków trwałych
 • przyjmowanie zrealizowanych dokumentów od magazyniera w celu ich zaksięgowania w ewidencji
 • przygotowywanie ewidencji materiałowej oraz wycenianie i rozliczenie inwentaryzacji w celu porównania ze stanem księgowym
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym protokołów przyjęcia i zużycia oleju opałowego, sporządzanych w placówkach SG

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z księgowością w jednostkach budżetowych
 • znajomość zasad rachunkowości dla jednostek budżetowych
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • znajomość przepisów Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31.10.2014 r. (Dz. Urz. KGSG z 2014 r., poz. 120 ze zm.) w sprawie określania zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • umiejętność obsługi informatycznych programów użytkowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowana data zatrudnienia: listopad 2019 r.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: około 2500 zł + dodatek stażowy.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl w zakładce Praca – Pracownicy cywilni –oświadczenia.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (82) 568-53-36.
Techniki i metody naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
• test wiedzy (fakultatywnie),
• rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna