Inspektor
Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Warunki pracy

praca w biurze, praca przy komputerze,praca w terenie, wyjazdy służbowe, brak wind, brak podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących samowolnie wykonywanych obiektów i robót budowlanych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stanów technicznych obiektów,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości procesu budowlanego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych pism urzędowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie - uprawnienia budowlane
<br>
<br>- wykształcenie: średnie ogólnobudowlane
<br>
<br>- doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej ( w szczególności w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej)
<br>
<br>- biegła znajomość KPA
<br>
<br>- biegła znajomość Prawa budowlanego
<br>
<br>- biegła obsługa komputera
<br>
<br>- dobra znajomość pakietu MS Office
<br>
<br>- komunikatywność, asertywność, empatia i rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista
<br>
<br>- rozwinięte zdolności analityczne i negocjacyjne
<br>
<br>- dobra organizacja pracy własnej
<br>
<br>- umiejętność pracy w zespole
<br>
<br>- prawo jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu osobowego
<br>
<br>- posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia przedmiotowego naboru
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy złożyć do 21.01.2019 do godz. 15.00 w siedzibie:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Kłodzka 2
  57-200 Ząbkowice Śl.
  SEKRETARIAT

  Kopertę z dokumentami aplikacyjnymi należy opisać : " APLIKACJA NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Kandydatów, których aplikacje nie zostaną odrzucone poinformujemy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Odrzucone aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone bez powiadomienia kandydatów.

Inspektor

Ząbkowice Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna