Inspektor
Myślenice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne,
- kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie powiatu myślenickiego – samochód na wyposażeniu inspektoratu,
- praca w terenie, na wysokości, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
Inne:
Siedziba Inspektoratu dostępna dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru budynku/dostęp poprzez windę zewnętrzną, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego na stanowisku co najmniej wspomagającym w administracji publicznej w obszarze z zakresu budownictwa: nadzoru budowlanego.
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, jak również znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność,
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie 2 400,00 zł brutto (nieuwzględniające uprawnień wynikających ze stażu pracy).
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie, miejscu oraz o godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną (lub zostaną nadane) po dniu 07.06.2019r. nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys, powinny być opatrzone klauzulą zgody:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Po zakończeniu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Inspektor

Myślenice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna