Inspektor
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administracyjno-technicznych
SAT

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja zapotrzebowania na materiały biurowe oraz składanie bieżących zamówień.
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem archiwum zakładowego:
 • gromadzenie i przechowywanie zbiorów przepisów powszechnie obowiązujących: instrukcji archiwalnych, regulaminów działania archiwum,
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwum zakładowego,(spisy zdawczo – odbiorcze, wykazy spisów zdawczo-odbiorczych),
 • brakowanie akt (sporządzanie protokołów brakowania, spisów akt wybrakowanych i zezwoleń na ich zniszczenie),
 • udostępnianie i wypożyczanie akt z archiwum zakładowego,
 • utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym, nadzorującym archiwum zakładowe.
 • Dystrybucja druków ścisłego zarachowania i innych druków używanych przez pracowników WITD.
 • Ewidencja i dystrybucja mandatów karnych oraz prowadzenie rozliczeń z ich wydania z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego
 • Sporządzanie sprawozdań z wystawionych mandatów karnych.
 • Obsługa systemów informatycznych związanych z obsługą i bieżącym rozliczeniem mandatów.
 • Aktualizacja danych teleadresowych na stronie głównej BIP.
 • Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników WITD w składniki umundurowania i odzież roboczą.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji – potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów.
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej.
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych.
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją.
 • Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych.
 • Umiejętność współpracy.
 • Samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE lub rosyjski).
 • Czynne prawo jazdy kat. B .
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://witd.gorzow.pl/aktualne-oferty-pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: Aplikuj lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7255-113
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
 weryfikacja formalna nadesłanych ofert
 rozmowa kwalifikacyjna
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Inspektor

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna