Inspektor
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- przeprowadzanie kontroli artykułów rolno-spożywczych na terenie województwa wielkopolskiego,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w terenie,
- wyjazdy służbowe,
- szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- siedziba urzędu - III piętro, brak windy,
- podróże służbowe z wykorzystaniem samochodu służbowego, prywatnego pojazdu używanego do celów służbowych lub transportu publicznego,
- praca przy komputerze.

Inne: brak.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie oraz warunków ich składowania i transportu
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
 • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - na wniosek przedsiębiorcy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie składania dokumentów (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000,00 zł.
Dodatkowe informacje: tel.: 61 851 03 45.
Inspektor
Poznań
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna