Inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw administrowania nieruchomościami
Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu: z dostawcami mediów w trakcie eksploatacji obiektów; z pracownikami jednostek z siedzibą w budynkach OUW w celu kontaktów związanych z użytkowaniem pomieszczeń OUW; z administratorami budynków i nieruchomości użytkowanych przez Urząd w celu rozliczania należności z eksploatacji nieruchomości.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gospodarowanie nieruchomościami w zakresie prowadzonych spraw związanych z: a) przejmowaniem i zbywaniem obiektów na potrzeby Urzędu, b) udostępnianiem i oddawaniem w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom, c) najmowaniem lokali od innych na potrzeby własne;
 • Administrowanie budynkami i lokalami Urzędu, a w szczególności: a) prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości, lokali i pomieszczeń Urzędu oraz lokali i pomieszczeń przekazanych w użytkowanie jednostkom zewnętrznym w obiektach OUW, b) sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd, prowadzenie ich ewidencji oraz kontrola ich realizacji, c) analiza kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości Urzędu;
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych przypadających na Urząd oraz na poszczególnych użytkowników obiektów OUW i ich analiza. Wnioskowanie do Oddziału Księgowości Biura Obsługi Urzędu o naliczanie obciążeń eksploatacyjnych wynikających z zawartych umów oraz informowanie Oddziału o zaistniałych zmianach w tym zakresie;
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków Urzędu z tytułu kosztów eksploatacyjnych;
 • Realizacja zamówień poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby Urzędu;
 • Rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów;
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej do GUS w zakresie realizowanych obowiązków;
 • Prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wysokości oraz regulowaniem należności z tytułu podatków od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Urząd oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Biegła obsługa pakietu Office ;
 • Umiejętność pracy w zespole ; samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: (77) 4 524 331 .

Inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna