Inspektor
Gdynia
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku z/s w Gdyni

Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw kontroli
w Wydziale Kontroli

Warunki pracy

Praca w biurze WIJHARS , obsługa urządzeń biurowych, krajowe lub zagraniczne podróże służbowe, stres związany z obsługą klienta.
• Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie urzędu na IV piętrze w budynku wielokondygnacyjnym należącym do firmy PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o.
• Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
• Większa część prac wykonywana jest w pozycji siedzącej.
• Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
• Stanowisko wymaga sprawności ruchowej związanej z pracą w terenie.
• Prowadzenie pojazdów służbowych związane z czynnościami kontrolnymi.
• Wyjazdy służbowe teren województwa pomorskiego:
- porty morskie Gdańsk i Gdynia,
- związane z czynnościami kontrolnymi w przedsiębiorstwach produkujących artykuły rolno-spożywcze
- związane z kontrolą importu z krajów spoza Unii Europejskiej.
• Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.
• Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer ( laptop ), drukarkę i telefon.
• WIJHARS ma siedzibę na IV piętrze w budynku należącym do firmy PHZ SM „LACPOL” Sp. z o.o., który nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo . Drzwi wejściowe na parterze mają szerokość 90 cm i posiadają system samozamykający. Bezpośrednio z wejścia głównego nie ma dostępu do windy. Drzwi w pomieszczeniach biurowych mają 80 cm szerokości. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola i ocena jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych na rynku wewnętrznym i sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę w celu zapewnienia ich właściwej jakości.
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów niespełniających wymagań jakości handlowej.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu informacji i sprawozdań o wynikach kontroli dla jednostek nadrzędnych oraz w celu przekazania tych informacji jednostkom kontrolowanym oraz zainteresowanym organom innych inspekcji.
 • Dokonywanie na wniosek przedsiębiorcy oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych i wydawanie świadectw jakości handlowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność samokształcenia.
 • Obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek technologia przetwórstwa spożywczego, towaroznawstwo, rolniczy,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski komunikatywny.
 • Zanajomość przepisów i norm z zakresu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Dyspozycyjność ( praca w terenie).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Podpisana klauzula zgody dotycząca procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - można pobrać ze strony Internetowej WIJHARS w Gdańsku w zakładce ogłoszenia i BIP.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe : adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu. Wymagane oświadczenia, życiorys oraz list motywacyjny powinny być odręcznie podpisane przez kandydatkę / kandydata składającego ofertę . Osoby spełniające wymagania formalne, które po analizie ofert , zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru, będą powiadomione o terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej lub telefonicznie. Osoby , których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do WIJHARS ). Oferty , które nie spełniają wymagań formalnych , zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego:
- 2800,00 brutto ( słownie: dwa tysiące osiemset 00/100)
- dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z Art. 85 i 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek , niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna