Inspektor
Krotoszyn
Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
- praca przy komputerze , w pomieszczeniu znajdują się 3 stanowiska komputerowe, II piętro budynku
- oświetlenie mieszane
- budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie składnicy akt oraz sprawowanie nadzoru nad archiwizacją i udzielanie informacji w oparciu o zasoby archiwalne
 • przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych
 • opracowywanie akt zgodnie z zasadami archiwistyki w resorcie spraw wewnętrznych
 • udostępnianie akt upoważnionym osobom
 • dokonywanie analizy materiałów archiwalnych w celu udostępnienia ich poza resort
 • weryfikowanie protokołów brakowania materiałów archiwalnych
 • aktualizowanie dokumentów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • pełnienie funkcji zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • nadzorowanie oprogramowania PR MASTER rejestrującegoruch osobowy na podstawie kart zbliżeniowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • korzystanie w pełni z praw publicznych
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów z zakresu archiwizacji w resorcie spraw wewnętrznych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (Ochrona Danych Osobowych) zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ. U z 2018 r. poz.,412)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz., 412)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie sie procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu Ochrony Informacji Niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz., 412)
 • kopia poświadczeniabezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz., 412)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROTOSZYNIE
  UL. ZDUNOWSKA 38 A
  63-700 KROTOSZYN

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 725 53 25
- zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
- prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e mail
- list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu
- metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna(zastrzega się możliwości odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy w zależności od liczby złożonych aplikacji)
- wynagrodzenie według mnożnika 1,13 kwoty bazowej tj. 2 117,44 zł + dodatek za wysługę lat
- po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem wybranej kandydatki/kandydata zostaną zniszczone

Inspektor

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna