Inspektor
Zamość
Komenda Miejska Policji w Zamościu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej sekretariatu
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy.
Praca biurowa związana z obsługą klienta wewnętrznego.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Praca na III piętrze.
Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Wydziału Kryminalnego
 • wprowadzanie danych do podręcznych rejestrów prowadzonych w wydziale
 • wprowadzanie danych i dokonywanie zapytań w KSIP i KCIK
 • obsługa systemu SWOP – kadry w zakresie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i czasu służby policjantów
 • archiwizowanie wytworzonej dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności znajomość pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- ocena złożonych dokumentów,
- test wiedzy merytorycznej,
- sprawdzian umiejętności praktycznych z obsługi komputera,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone,.

Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

O stanowisko mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne.

Wynagrodzenie: mnożnik 1,2510 kwoty bazowej, plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio
w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod adres:
Komenda Miejska Policji w Zamościu
ul. Wyszyńskiego 2
22-400 Zamość
z adnotacją na kopercie „ogłoszenie – inspektor Wydziału Kryminalnego".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 084 677 12 22, 084 677 12 21.

Inspektor

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna