Inspektor
Olsztyn
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw ochrony gatunkowej
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy administracyjno - biurowe, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych. Wyjazdy służbowe związane z pracą w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na czynności podlegające zakazom i ograniczeniom w stosunku do dziko żyjących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową.
 • Opiniowanie wniosków Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą. Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowisk z wydanych zezwoleń.
 • Uczestniczenie w realizacji zadań dotyczących przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko na obszarach Natura 2000, opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów chronionych, decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, w tym realizacji przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt.
 • Prowadzenie postepowań w sprawie wydawania zezwoleń na wycinanie drzew, przebywanie w ostoi osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości, dokonywanie zmian stosunków wodnych, wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji w strefach ochrony ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie działań z zakresu ochrony czynnej gatunków chronionych, opiniowanie projektów podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych m. in. NFOŚiGW, WFOŚiGW, LIFE+, CKPŚ i fundusze europejskie. Przygotowywanie opinii do programów ochrony gatunków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie profilowane na kierunku: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, weterynaria, rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody oraz aktów wykonawczych, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonanych
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, w tym w ramach sieci Natura 2000, i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analizowania i dokonywania syntezy
 • Umiejętność organizacji pracy i obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: ustawy o ochronie zwierząt, prawo zamówień publicznych oraz konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę dotyczących zwierząt
 • Umiejętność oceny zasobów przyrodniczych
 • Umiejętność pracy w warunkach terenowych
 • Umiejętność czytania map leśnych, opisów taksacyjnych
 • Prawo jazdy kategorii B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia dokumentu potwierdzająca posiadanie Prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Olsztynie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani
telefonicznie i drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji. Po wyznaczonym terminie oferty można również odbierać osobiście.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony gatunkowej".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.

Inspektor

Olsztyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna